Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt;
1.1.1 Opdrachtnemer: Enerva, Guiliana van Neerven. Gevestigd te: Kerkhofstraat 21, 5554HG Valkenswaard. KvK nummer: 81704968
1.1.2 Opdrachtgever: De natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Enerva.
1.1.3 Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.1.4 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Enerva en de opdrachtgever krachtens welke Enerva de werkzaamheden zal uitvoeren.
1.1.5 Werkzaamheden: de werkzaamheden die Enerva in opdracht van de opdrachtgever uitvoert.
1.1.6 Informatie: alle gegevens afkomstig van opdrachtgever.
1.1.7 Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.2 Op al onze opdrachten die wederzijds mondeling of zijn geaccepteerd, zijn de hierna genoemde voorwaarden van toepassing.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Enerva gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging dan wel een akkoord via de e-mail, verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Enerva en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

3. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Offertes en aanbiedingen aan opdrachtgevers zijn geldig voor de duur van de in offertes en aanbiedingen opgenomen aanvaardingstermijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de opdrachtgever een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2 Opdrachtnemer kan niet aan haar offertes en aanbiedingen worden gehouden als de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
3.3 Enerva zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de opdrachtgever verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken. In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product dan wel het gebruikelijke uurtarief van Enerva met een vooraf geschat aantal uren/tarief.
3.4 De in offertes, aanbiedingen en overeenkomsten vermelde prijzen zijn exclusief BTW, reiskosten en materiaalkosten, tenzij anders aangegeven.
3.5 De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3.6 Na ontvangst van de ondertekende offerte of aanbieding stuurt opdrachtnemer de opdrachtgever per omgaande een schriftelijke bevestiging van de overeenkomst. Deze bevestiging bevat in elk geval een beschrijving van de werkzaamheden en de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3.7 Door het ondertekenen van de offerte of aanbieding gaat de opdrachtgever akkoord met de toegezonden beschrijving van de dienst en voorliggende algemene voorwaarden.
3.8 Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Enerva afhangt van feedback of input van de opdrachtgever, is Enerva nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Enerva is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven. Tevens is het de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om Enerva van voldoende opdrachten te voorzien om aan de in de offerte opgenomen uren te kunnen voldoen. Indien de opdrachtgever te weinig opdrachten heeft voor het in de offerte overeenkomen aantal uur, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen uren aan Enerva uit te betalen, ook als hiervoor niet gewerkt is.
3.9 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Enerva het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.10 Een samengestelde prijsopgave verplicht Enerva niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Annulering en opzegging

4.1 Binnen 3 werkdagen na verzending van genoemde bevestiging kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos herroepen. Na het verstrijken van deze termijn is de overeenkomst definitief.
4.2 Alle reeds tot het moment van de beëindiging van de overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en overige gemaakte kosten worden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4.3 Indien de opdrachtgever een tot stand gekomen overeenkomst voor bepaalde tijd tot het uitvoeren werkzaamheden annuleert, dan worden annuleringskosten aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De annuleringskosten bedragen: 25% van de resterende, in de opdrachtbevestiging, vastgestelde uren maal het uurtarief van Enerva.
4.4 Annulering dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden.
4.5 De opdrachtgever kan een tot stand gekomen overeenkomst voor onbepaalde tijd tot het uitvoeren van werkzaamheden te allen tijde opzeggen. Opzegging dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

5. Uitvoering

5.1 De oplevering van de opdracht geschiedt op een af te spreken tijdstip en na correcte aanlevering van alle gegevens en materialen. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en op een veilige manier worden verstrekt. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.
5.2 Enerva garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.3 Enerva spant zich in om de gegevens die Enerva voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.4 Bij kenbaar gemaakte klachten van de opdrachtgever over de geleverde diensten en/of producten dient Enerva met opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.5 Enerva is gerechtigd om voor promotionele doeleinden zoals reviews de gegevens (naam, bedrijfsnaam en functie) van de opdrachtgever te publiceren op de website van Enerva en/of overige promotionele uitingen van Enerva.
5.6 Enerva streeft ernaar alle werkzaamheden online te laten plaatsvinden. Indien de opdrachtgever kenbaar maakt de werkzaamheden op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Enerva een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

5.7 Opdrachtnemer is gehouden de Opdracht persoonlijk uit te voeren. Opdrachtnemer heeft het recht om de Opdracht door een ander uit te laten voeren, mits onder voorafgaande mededeling aan Opdrachtgever en mits Opdrachtgever hiermee instemt, welke instemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden.
5.8 Enerva kan niet garanderen dat met de werkzaamheden de website van de
opdrachtgever hoger komt in de zoekresultaten van Google of van andere zoekmachines.
5.9 Enerva kan niet garanderen dat het uitvoeren van de werkzaamheden leidt tot
het door de opdrachtgever gewenste resultaat, zoals een omzetstijging en/of meer naamsbekendheid.
5.10 Voor de uitvoering van de overeenkomst kan Enerva afhankelijk zijn van (online) diensten of software van derde partijen. Enerva is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
5.11 Enerva zal nimmer gehouden zijn werkzaamheden uit te voeren welke in strijd
komen met haar professionaliteit, een recht van derden, een wettelijke plicht of
hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt.

6. Levertijd

6.1 De door Enerva te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met opdrachtgever vastgesteld. De door Enerva opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de opdrachtgever.
6.2 Enerva behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren welke binnen 24 uur uitgevoerd moeten worden. De opdrachtgever is bevoegd opdrachten bij Enerva neer te leggen, maar wanneer Enerva niet beschikbaar is, kan de opdrachtgever hier geen rechten aan ontlenen.
6.3 Een door Enerva vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Enerva niet van rechtswege in verzuim.
6.4 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Enerva, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
6.5 De opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Enerva mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren. Aan de leveringsplicht van Enerva zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Enerva geleverde zaken een keer aan de opdrachtgever zijn aangeboden.
6.6 Alle door Enerva genoemde of overeengekomen opleveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de overeenkomst bekend waren. Enerva spant zich er naar behoren voor in overeengekomen opleveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
6.7 Enerva is niet gebonden aan al dan niet uiterste opleveringstermijnen die
vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. 6.8 Evenmin is Enerva gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst zijn overeengekomen.

7. Overeenkomst en meerwerk

7.1 Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
7.2 Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Enerva binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
7.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Enerva zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
7.4 Indien Enerva, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Enerva gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die Enerva in rekening wenst te brengen, heeft opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Enerva uitgevoerde werk te vergoeden.
7.5 Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kan de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor uitvoering beïnvloeden. De meerkosten die het gevolg zijn van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht door de opdrachtgever zijn voor rekening van opdrachtgever. Enerva zal, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, voorafgaand aan de werkzaamheden een opgave doen van de meerkosten.

8. Rechten en plichten van de opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever stelt Enerva steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
8.2 De opdrachtgever vrijwaart Enerva één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
8.3 De opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel die Enerva nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Enerva niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
8.4 Wanneer Enerva inloggegevens aan de opdrachtgever verstrekt dan is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gegevens. Enerva is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de
opdrachtgever degene is die inlogt door middel van de aan de opdrachtgever verstrekte inloggegevens.
8.5 De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en Enerva tijdens de samenwerking of uit andere bron hebben verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.
8.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en zaken, waarvan Enerva aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Enerva worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en zaken niet tijdig aan Enerva zijn verstrekt, heeft Enerva het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
8.7 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
8.8 De verstrekte gegevens dienen te voldoen aan de door Enerva voorgeschreven specificaties.
8.9 Indien de opdrachtgever aan Enerva informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
8.10 De opdrachtgever dient Enerva alle bevoegdheden te geven die noodzakelijk zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren.
8.11 De opdrachtgever vrijwaart Enerva voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.
8.12 De opdrachtgever is gehouden Enerva onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de werkzaamheden van belang kunnen zijn.

9. Tarieven

9.1 Een opdracht wordt aangenomen op basis van een strippenkaart, projectprijs of los uurtarief. Het projecttarief wordt vooraf in samenspraak vastgesteld.
9.2 Na het betalen van de strippenkaart blijven deze uren minimaal 3 maanden geldig.
9.3 Alle tarieven zijn excl. 21% BTW en in euro’s.
9.4 Enerva heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven, dan is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden. De ontbinding dient schriftelijk of via de e-mail te geschieden en binnen 2 weken nadat de opdrachtgever in kennis is gesteld van de nieuwe tarieven. Verhoging van de tarieven wegens een verhoging van het btw-tarief of wegens een wijziging van de overeenkomst geeft de opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10. Betaling

10.1 De facturering van opdrachten die zijn uitgevoerd op basis van een uurtarief of projectprijs geschiedt achteraf. Facturering van de strippenkaarten geschiedt vooraf.
10.2 De betalingsverplichting van de opdrachtgever vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
10.3 Opdrachtgever dient de facturen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
10.4 Opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag over te maken op het aangewezen rekeningnummer vermeld op de factuur.
10.5 Als de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
10.6 In geval van niet tijdige betaling kan Enerva besluiten haar werkzaamheden ‘on hold’ te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Enerva besluiten de opdracht eenzijdig te beëindigen.
10.7 Als de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel het ‘besluit vergoeding van buitengerechtelijke incasso kosten’. Indien opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. Eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald.
10.8 De opdrachtgever gaat er mee akkoord dat Enerva elektronisch factureert. Indien de opdrachtgever een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Enerva zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
10.9 Alle door Enerva geleverde producten en diensten blijven eigendom van Enerva totdat alle door de opdrachtgever verschuldigde bedragen aan Enerva zijn voldaan.
10.10 De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van een betaling.
10.11 Enerva kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde
zaken, producten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de opdrachtgever alle aan Enerva verschuldigde bedragen betaald heeft.
10.12 Rechten worden aan de opdrachtgever steeds verleend onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

11. Duur en beëindiging van opdrachten

11.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
11.2 Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan na onderling overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op ieder gewenst moment worden beëindigd of verlengd.
11.3 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of failliet gaat of de opdrachtgever een vennootschap is en deze wordt ontbonden.
11.4 Beide partijen, zowel opdrachtgever als Enerva, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
11.5 In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.4 kan Enerva de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
11.5.1 aan opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend
11.5.2 ten aanzien van opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken
11.5.3 het vermoeden bestaat dat opdrachtgever niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen
11.5.4 opdrachtgever handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Enerva voortvloeiende verplichting
11.5.5 opdrachtgever inbreuk maakt op rechten van derden
11.5.6 opdrachtgever handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Enerva
11.5.7 opdrachtgever niet reageert op correspondentie per email, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven
11.5.8 bij terugkerende betalingsproblemen.
11.6 Enerva zal wegens een beëindiging, zoals bepaald in artikel 11.5 nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

11.7 Indien opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.3 t/m 11.5 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Enerva vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
11.8. Enerva behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Enerva overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij opdrachtgever hiervan op de hoogte. Het staat opdrachtgever vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste 7 dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

12. Intellectueel eigendom

12.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom toe aan de opdrachtnemer, op grond van de auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
12.2 Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend de opdrachtnemer daartoe bevoegd.
12.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door de opdrachtnemer tot stand gebrachte ontwerpen, ontwerpschetsen, teksten, foto’s, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
12.4 De opdrachtnemer behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
12.5 Enerva verleent aan de opdrachtgever een beperkt, niet-exclusief, niet-
overdraagbaar recht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten die berusten op het werk. De licentie geldt slechts nadat de opdrachtgever aan zijn financiële verplichtingen jegens Enerva heeft voldaan.
12.6 Overdracht van de auteursrechten op het werk kunnen partijen middels een
schriftelijke overeenkomst overeenkomen.
12.7 Indien de opdrachtgever in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Enerva dan heeft Enerva het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die Enerva daardoor heeft geleden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
12.8 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, die door of namens de opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Enerva voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
12.9 Enerva is gerechtigd het in opdracht vervaardigde werk te gebruiken voor eigen publiciteit of pr-doeleinden. In dit kader heeft Enerva het recht de naam en/of het logo van de opdrachtgever en een link naar de website van de opdrachtgever op haar website te plaatsen voor bijvoorbeeld reviews.

13. Aansprakelijkheid

13.1 De opdrachtnemer kan niet door de opdrachtgever (of derden) aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiende uit de uitgevoerde werkzaamheden. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te allen tijde het opgeleverde werk te controleren op onrechtmatigheden.
13.2 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij, al dan niet naar aanleiding van een advies van de opdrachtnemer, maakt.
13.3 De opdrachtgever is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens en stukken. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de opdrachtgever aangeleverde gegevens en stukken onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de opdrachtgever gegeven instructies.
13.4 Indien Enerva aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de
aansprakelijkheid van Enerva beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar
van Enerva gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
13.5 Iedere aansprakelijkheid van Enerva voor gevolgschade is uitgesloten. Onder
gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste
besparingen, omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van
gevolgschade, verlies of beschadiging van data, vertragingsschade, reputatieschade en opgelegde boetes.
13.6 De inhoud c.q. content van een website of een platform is geheel voor verantwoording van de opdrachtgever. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van een aan opdrachtgever geleverde website en/of platform. Indien zich de situatie zich voordoet dat opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever fotomateriaal dient te plaatsen, welke openbaar beschikbaar is in de vorm van stockfotografie, en/of royalty free materiaal geldt dat dit materiaal wordt geplaatst onder de verantwoording van de opdrachtgever, alsmede opdrachtgever de opdrachtnemer vrijwaart van enige aansprakelijkheid, noch schadeclaim van enig rechthebbende.
13.7 Voor alle vorderingen en verweren jegens Enerva en de door Enerva ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

13.8 De inhoud van de website van Enerva, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Enerva en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Enerva.
13.9 De opdrachtgever dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data, onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Enerva is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies.
13.10 De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan Enerva niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.
13.11 Enerva is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit welken hoofde ook, veroorzaakt door (online) diensten of software van derde partijen.
13.12 Enerva is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook
geleden door de opdrachtgever verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of (internet)verbindingen van de opdrachtgever.
13.13 Enerva kan door de opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld indien het resultaat voortvloeiende uit de werkzaamheden niet voldoet aan de verwachtingen van de opdrachtgever.
13.14 Enerva is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

14. Geheimhouding

14.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Enerva gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Eneva zich ter zake niet kan
beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Enerva niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

15. Overmacht

15.1 Van overmacht aan de zijde van de opdrachtnemer is onder andere sprake indien de opdrachtnemer verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van: ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgeval, ernstige ziekte van een naaste of

vergelijkbare omstandigheid, waardoor de opdrachtnemer de opdracht niet naar behoren kan uitvoeren. Ook storingen in de verbindingen van en met het internet, virusinfectie of computervredebreuk door derden, stroomstoring, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, diefstal, brand, ziekte van de natuurlijke persoon die namens de opdrachtnemer de overeenkomst uitvoert, overheidsmaatregelen en fouten in software of (online) diensten van derden behoren tot overmacht.
15.2 Onder overmacht wordt tevens begrepen iedere gebeurtenis of omstandigheid ten gevolge waarvan nakoming door de opdrachtnemer zo bezwaarlijk en/of kostbaar is geworden in vergelijking met de omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst dat nakoming in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
15.3 Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van leveranciers van de opdrachtnemer ten gevolge waarvan de opdrachtnemer haar verplichtingen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.
15.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
15.5 Bij annulering van genoemd onderdeel van de dienst op grond van dit artikel is opdrachtnemer niet gehouden om de vervolgschade te vergoeden die hieruit kan voortvloeien voor de opdrachtgever
15.6 Naast het bepaalde in lid 11.1 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
15.7 Bij overmacht heeft Enerva ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Enerva in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.
15.8 Voor zover Enerva ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Enerva gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De opdrachtgever is
gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de opdrachtgever zijn woonplaats in het buitenland heeft.
16.2 Bij eventuele geschillen zullen partijen altijd eerst hun best doen om het geschil onderling op te lossen. Indien de partijen er onderling niet uitkomen, zullen de geschillen voorgelegd worden aan de rechter.

16.3 De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, of de volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van opdrachtnemer.
16.4 De opdrachtgever zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Enerva zich schriftelijk jegens de opdrachtgever op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

17. Klachten

17.1 Klachten moeten zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na afronding diensten, schriftelijk (op papier of digitaal) of per e-mail gemeld worden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Enerva in staat is adequaat te reageren.
17.2 Indien een klacht gegrond is, dan zal Enerva de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
17.3 Klachten over de uitgevoerde werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.
17.4 Voor vragen en/of klachten kan de opdrachtgever contact opnemen met Enerva via het e-mailadres info@enerva.eu.

18. Pakketten en Strippenkaarten

18.1 Enerva biedt verschillende strippenkaarten en pakketten op abonnementsbasis aan. De opdrachtgever kan het pakket/de strippenkaart via e-mail aanvragen of afsluiten via de website.
18.2 Het abonnement kan voor minimaal 10 uur per maand worden afgenomen. Enerva houdt vervolgens een urenregistratie bij. De opdrachtgever kan Enerva te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de opdrachtgever te overleggen.
18.3 In geval van afsluiten van een abonnement gaat de opdrachtgever ermee akkoord dat er maandelijks vooruit gefactureerd wordt betreffende het abonnement van de keuze van de opdrachtgever.
18.4 Het abonnement heeft een minimale looptijd van 3 maanden, tenzij anders aangegeven. Vervolgens kan er tegen elk einde van de maand worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van één maand.
18.5 Het abonnement wordt automatisch verlengd met de duur van één maand, tenzij er tijdig wordt opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn.
18.6 Indien tijdens de abonnementsduur meer werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd dan in eerste instantie binnen het abonnement is opgenomen, dan is Enerva gerechtigd meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de opdrachtgever te factureren.
18.7 Iedere maand kan slechts één uur van de niet gebruikte uren meegenomen worden naar de volgende maand.

18.8. Indien nodig kan het pakket wijzigen van aantal uur, indien dit een vermindering van uren betreft, zal de vermindering twee maanden na de maand waarin de vermindering verzocht wordt, plaatsvinden (bijv. augustus minder uren aangevraagd, dit gaat in per 1 oktober). Indien het een vermeerdering van uren betreft, gaat dit direct in.
18.9. Iedere maand van ieder abonnement bevat 30 minuten kosteloos werkoverleg. Indien Enerva en de opdrachtgever vaker werkoverleg hebben en dit boven de 30 minuten per maand uitkomt, zal dit werkoverleg als losstaande werkzaamheden gezien worden.
18.10. De strippenkaart van 10 uur wordt via de website besteld, Enerva houdt vervolgens een urenregistratie bij. De opdrachtgever kan Enerva te allen tijde verzoeken om de urenregistratie aan de opdrachtgever te overleggen.
18.11. De strippen op de strippenkaart gaan per 60 minuten.
18.12. De strippenkaarten zijn maximaal 6 maanden geldig, restitutie van de openstaande strippen is niet mogelijk.

19. Digitale producten

19.1 De wezenlijke kenmerken van digitale producten van Enerva zijn omschreven op de website.
19.2 Enerva kan niet gebonden worden aan schrijf- of typefouten op de website.
19.3 Het assortiment aan onlineproducten en/of diensten dat op de website wordt.

20. Gebruiksvoorwaarden website

20.1 Bij gebruik van de website dient de opdrachtgever zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.
20.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.
20.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Enerva of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

21. Totstandkoming van de overeenkomst (webshop)

21.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het bestelproces via de website succesvol heeft doorlopen.
21.2 De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de opdrachtgever heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.
21.3 Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Enerva een bevestigingse-mail naar de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever geen
bevestigingse-mail heeft ontvangen, dan dient de opdrachtgever contact op te
nemen met Enerva. Zolang de opdrachtgever geen bevestigingse-mail heeft
ontvangen, kan de opdrachtgever de overeenkomst kosteloos annuleren.

22. Herroepingsrecht

22.1 Aangezien digitale producten zaken betreffen met een digitale inhoud is het
herroepingsrecht op het bestelde digitale product niet van toepassing, mits de
levering van het digitale product is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande
toestemming van de opdrachtgever en de opdrachtgever heeft verklaard dat hij
daarmee afstand doet van zijn herroepingsrecht.
22.2 Indien de opdrachtgever geen uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor de aanvang van de levering van het digitale product en de opdrachtgever geen afstand heeft gedaan van zijn herroepingsrecht, dan zal Enerva pas overgaan tot de levering van de opleiding of het digitale product nadat de ontbindingstermijn van 14 dagen is verstreken.

23. Prijzen, facturatie en betaling

23.1 De op de website vermelde prijzen zijn exclusief btw en in euro’s.
23.2 Voor het bestelde digitale product stuurt Enerva een factuur via de e-mail.
23.3 De opdrachtgever kan de bestelling die via de website geplaatst is op de volgende wijzen betalen: Ideal betaling via een beveiligde webomgeving.

Versie: maart 2021